Wedding Invitation

KARTIKA

Kartika Sundari

GILANG

Gilang Rizky Saputra

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Sdr/i :